Граѓанско право
Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ нуди сеопфатна услуга во граѓанските постапки, внимателното формирајќи сеопфатен концепт за секој поединечен предмет. Адвокатското друштво особено ги овозможува следните услуги, односно застапува во наведените постапки:
Сопственички спорови и спорови во врска со други стварни права
Разводи
Семејни спорови
Спорови кои произлегуваат од договорни одредби
Стекнување без основа
Експропријација
Денационализација
Утврдување на правен статус на бесправно изграден објект (Легализација)
Утврдување на правен статус на бесправно изграден објект (Легализација)
Арбитража
Изработка на Преддоговори и Договори
Правно советување во однос на сите прашања од конкретната област