Интелектуална сопственост

Адвокатското друштво Тошиќ и Јевтиќ нуди високо професионални услуги од областа на правото на интелектуална сопственост.

Ние во Адвокатското Друштво Тошиќ и Јевтиќ имаме стручен тим кој има широки познавања од областа на правото на интелектуалната сопственост како на законодавството во Република Северна Македонија така и на меѓународните конвенции кои ја регулираат оваа област.

Адвокатите од Адвокатското друштво Тошиќ и Јевтиќ Ви нудат сеопфатни услуги во постапката на регистрацијата на правата од областа на индустриската сопственоста, заштита на правата од областа на интелектуалната сопственост, спроведување на постапка за регистрација и пребарување во меѓународните системи од областа на индустриската сопственост согласно меѓународните конвенции.

Нашите правни услуги се однесуваат на следните права на интелектуална сопственост:

Услуги од областа на работните односи од приватниот сектор во разни области од индустријата;
Трговска марка, географска ознака и ознака на потекло
Индустриски дизајн
Патент
Авторски и други сродни права
Заштита на домен
Повреда на правата од интелектуалната сопственост и судска заштита
Нелојална конкуренција
Нелојална конкуренција